Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu dla Miasta Jasła z 10 sierpnia 021 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle po zapoznaniu
się ze sprawozdaniami z badań próbek wody z wodociągu dla
miasta Jasła stwierdza przydatności wody do spożycia przez
ludzi w wodociągu dla Miasta Jasła
18.08.2021 więcej
Informacja o przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu dla Miasta Jasła z 26 kwietnia 2021 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle po zapoznaniu
się ze sprawozdaniami z badań próbek wody z wodociągu dla
miasta Jasła stwierdza przydatności wody do spożycia
30.04.2021 więcej
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Jasła na okres 3 lat
Na mocy decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia
01.04.2021r. znak RZ.RZT.70.68.2021.MKO została zatwierdzona
taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie miasta Jasła na okres 3 lat.
28.04.2021 więcej
Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej 992
Analiza porealizacyjna dla drogi wojewódzkiej 992
04.01.2021 więcej
Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji
terenowej
12.12.2018 więcej
Ogłoszenie
Informacje dla rolników, którzy w 2018 roku chcą złożyć
Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 r. w odniesieniu
do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017
21.02.2018 więcej
Informacje o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie
12.01.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się